Oferta

Zamówienia publiczne

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze prawnej inwestycji realizowanych przez zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym zakresie:

  • doradzamy zamawiającym jak przeprowadzać przetargi publiczne,
  • rekomendujemy wybór trybu przetargowego,
  • przygotowujemy lub opiniujemy dokumentacje przetargowe,
  • sporządzamy obowiązkowe ogłoszenia w przetargach i protokoły,
  • uczestniczymy w procedurze przetargowej w charakterze ekspertów prawnych, w komisjach przetargowych lub realizujemy przetargi jako pełnomocnik zamawiającego,
  • reprezentujemy Klientów w Krajowej Izbie Odwoławczej,
  • reprezentujemy Klientów podczas kontroli udzielania zamówień publicznych.

Doradzając wykonawcom starającym się o zamówienia publiczne:

  • wspieramy Klienta podczas przygotowania ofert przetargowych, składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, środków ochrony prawnej (odwołanie do KIO, skarga na wyrok KIO),
  • reprezentujemy Klientów w Krajowej Izbie Odwoławczej,
  • doradzamy jak skutecznie starać się o wygranie przetargu publicznego.

Oferta